Senarai Timbalan Ketua Pengarah

 

 

 Timbalan Ketua Pengarah (Sivil)

 

 Timbalan Ketua Pengarah (Syariah)

 

wan jeffry 2020

 

Tuan Zaim bin Md Yudin   TKP

  Wan Jeffry bin Kassim
2020 - Kini
  Zaim Bin Md Yudin
15 Ogos 2020 - Kini
       
   MOHD ZULBAHRIN BIN ZAINUDDIN (JBG)   Muhamad Abdul Karim bin Wahab (TKP JBG)
  Mohd Zulbahrin bin Zainuddin
2018- 2020
  Muhamad Abdul Karim bin Wahab
1 November 2017 - 26 April 2020
       
 

Mahazan binti Mat Taib

 

Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi

  Mahazan binti Mat Taib
2017-2018
  Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi
1 Mac 2013 – 31 Okober 2017
       
 

yaacub

 

Mohd Nadzri bin Abdul Rahman

  Yaacub bin Hj Chik
2016-2017
  Mohd Nadzri bin Abdul Rahman
1 Januari 2011 – 28 Februari 2013
       
 

Puan Aslina binti Joned

 

Shukor bin Sabudin

 

Aslina binti Joned

2014-2015

 

 Mohd Shukor bin Sabudin

2 Ogos 2010 – 31 Disember 2010

       
 

tuan Rasid B Sudin (TKP Sivil) 2

 

Saarani bin Ismail

  Rashid bin Sudin
1 November 2013 - 15 April 2014
  Saarani bin Ismail
16 Januari 2009 – 15 Jun 2010
       
 

Wan Jeffry bin Kassim 2

 

Yusof bin Musa

  Wan Jeffry bin Kassim
2011-2013
  Yusof bin Musa
16 Disember 2005 – 15 Januari 2009
       
 

Sapini bin Mat Saman

   Mohamad bin Haji Abdullah
  Sapini bin Mat Saman
2009-2011
   Mohamad bin Haji Abdullah
1 Februari 2004 – 15 Disember 2005