Pengantaraan

  Pengantaraan Sivil
  Jenis kes yang sesuai untuk pengantaraan ialah -
 
  1. Nafkah isteri dan anak-anak
  2. Aset perkahwinan
  3. Kebajikan anak-anak
  4. Terma-terma pembubaran perkahwinan di bawah petisyen bersama
  5. Kemalangan kenderaan motor yang tidak melibatkan syarikat insurans
  6. Tuntutan pengguna
 
Pengantaraan Syariah
 

1. Menyediakan khidmat pengantaraan melalui proses-proses berikut:

  a)  Mengadakan fungsi pengantaraan dalam tempoh (30) tiga puluh hari dari tarikh perjanjian persetujuan untuk pengantaraan ditandatangani 
  b) Menyaksikan pihak-pihak menandatangani perjanjian persetujuan untuk pengantaraan
  c)  Menjalankan pengantaraan setelah sesuatu kes didaftarkan
  d) Menyediakan perjanjian penyelesaian selepas penyelesaian dicapai oleh pihak-pihak dalam sesi pengantaraan
  e) Menyaksikan pihak-pihak menandatangani perjanjian penyelesaian
  f) Menyerahkan fail kes yang telah melalui proses pengantaraan kepada Bahagian Litigasi dan Nasihat (Syariah) untuk merekodkan penghakiman persetujuan di mahkamah
  g) Mengemaskini Buku Daftar Kes Pengantaraan (Syariah) dan sistem SPK JBG bagi setiap sidang pengantaraan yang diadakan
  h) Menyediakan pliding berkenaan kes yang telah menandatangani perjanjian penyelesaian untuk di bawa ke mahkamah
2.  Mengemaskini statistik dan laporan berkaitan Pengantaraan Syariah setiap bulan bagi ibu pejabat dan cawangan JBG seluruh Malaysia. 
3. Memantau, menyelia dan memberikan bantuan perlu kepada cawangan JBG berhubung dengan khidmat Pengantaraan Syariah.
4. Memberi penerangan tentang fungsi dan peranan Jabatan Bantuan Guaman (JBG) kepada mesyarakat dan orang ramai berkaitan  dengan undang-undang Syariah.

  Jenis kes yang sesuai untuk pengantaraan ialah:
1. Nafkah Isteri
2. Nafkah Iddah
3. Nafkah Anak
4. Tunggakan Nafkah
5. Ubah Perintah Nafkah
6. Hak Jagaan Anak
7. Mutaah
8. Hibah
9. Wasiat
10. Hutang Perkahwinan
11. Gantirugi Pertunangan